avg/gdpr

Algemene Verordening Gegevensbescherming / Privacy statement Hartman Local Crew / Hartman Uitzendburo BV

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. Wij blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens. Als u er voor kiest om vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

Wie zijn wij:
Hartman Local Crew en Hartman Uitzendburo BV, gevestigd aan de Slinge 443, 3085 ES Rotterdam, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijk zorg en aandacht behandeld en beveiligd.

Contact gegevens:
Hartman Local Crew / Hartman Uitzendburo BV (hierna te noemen Hartman)
Slinge 443
3085 ES Rotterdam
Telefoon 010-4819022
Mevrouw L. van Paridon-Assems is de functionaris gegevensbescherming van Hartman. Zij is te bereiken via Linda@hartmanbv.nl

Persoonsgegevens van (potentiële) medewerkers die wij verwerken:
Hartman verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Wij verwerken de gegevens van inschrijvingen, medewerkers en vast personeel. Als u er voor kiest deze informatie aan ons te verstrekken dan zullen wij deze gegevens beveiligen met inachtneming van ons privacy beleid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
– Om uw geschiktheid voor tijdelijk of vast werk te kunnen beoordelen.
– Om een werkgever/werknemer relatie met u aan te kunnen gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
– Een opdracht bij een klant te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer, e-mail adres en andere contactgegevens
– Geboortegegevens, burgerlijke staat, geslacht
– Informatie over opleiding en werkervaring

Bijzondere en/of gevoelige informatie die wij verwerken op het moment dat u voor Hartman gaat werken:
– ID bewijs, werkvergunning
– Burgerservicenummer (BSN)
– Overige gegevens die van belang zijn voor personeels- en salarisadministratie
Hartman legt uitsluitend bijzondere gegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit ander toegelaten is bij of krachtens de wet.

Persoonsgegevens van (potentiële) opdrachtgevers die wij verwerken:
Hartman verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Wij verwerken de gegevens van prospects en opdrachtgevers. Als u er voor kiest vrijwillig deze informatie aan ons te verstrekken dan zullen wij deze gegevens beveiligen met inachtneming van ons privacy beleid.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer en e-mail adres
– Gegevens van contactperso(o)n(en)

Bijzondere en/of gevoelige informatie die wij verwerken:
– Wij verwerken geen bijzondere informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
– Om een relatie met u te kunnen aangaan en onderhouden
– Uw gegevens worden verwerkt om wet- en regelgeving na te komen

Geautomatiseerde besluitvorming:
Hartman neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computersystemen of programma’s, zonder dat hier een mens aan te pas komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Hartman bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Hartman verstrekt gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of op grond van een gerechtelijk bevel.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Hartman gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hartman en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Linda@hartmanbv.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hartman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan met deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Hartman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

Copyright Hartman Groep ©2022 | "all rights reserved"